Geannuleerd wegens Coronavirus

12de Gildentocht donderdag 30 april 2020

 

Start en Aankomst

Gildenzaal, Pastorijstraat, Schaffen-Diest

 

START INSCHRIJVINGEN 3 JANUARI 2020 OM 20u00

 

Parcours

Via de wallen van Diest starten we door  de stadskern van Diest. De mooie natuur rondom het citadel neemt je mee naar het Kaggevins veld. Vanaf hier wordt het heuvelachtig. Je zal meer dan 2000 hoogtemeters overwinnen over de Hagelandse heuvels. Tielt-Winge leidt het bezoek in naar meerdere pittoreske dorpjes uit het Hageland. Wanneer je de stad Aarschot vanuit de Orleanstoren aanschouwt is het tijd voor ontbijt na een marathon in groep te wandelen. Even verder, na 49 km worden de atleten gelost in de vroeger ochtend. Je bevindt je hier in de etappe waar de meeste hoogtemeters moeten worden overwonnen. Wanneer je na 75 km de bossen van de Merode induikt, wordt het landschap terug wat vlakker. Het parcours blijft nu bebost. De wandelaars van de andere afstanden vervoegen je pad na 85 km.

 

Groepen en baankapiteins

Groep 1:   6.5 km/u  start: 20.30u. maximum 30 deelnemers - Groepskapiteins: Jozef Sterckx en Hervé Regimont

Groep 2:   6.2 km/u start: 20.40u. maximum 30 deelnemers - Groepskapiteins: Peter Vos en Jef Glassée

Groep 3:   6.1 km/u  start: 20.50u. maximum 30 deelnemers - Groepskapiteins: Kris hazenbosch en Filip Bonnyns

Groep 4:   6 km/u    start: 21.10u. maximum 30 deelnemers - Groepskapiteins:  Alex Govaerts en Stefan Mertens

 

In welke groep schrijf ik me best in?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de twee eerste en twee laatste groepen. Groep 1 en groep 2 wandelt tegen een gemiddelde snelheid. Dat wil zeggen dat er bij momenten sneller wordt gewandeld. Bij aanvang wordt de snelheid ook opgevoerd om op de eerste grote rust tijdig weg te zijn voor de volgende groepen. Groep 3 en 4 wandelen niet sneller dan de aangegeven snelheid en doen er alles aan om alle wandelaars veilig en goed te loodsen tot aan de vrije wandeling. Deelnemers van de eerste twee groepen hebben in het verleden een volledig afgepijld parcours van 100 km in 15uur uit gewandeld, rust in- begrepen. Deelnemers van groep 3 en 4 slagen er in om een 100 km te wandelen in 21uur.

 

Bevoorrading en bagage

Er zijn 14 controleposten, waarvan er zes overdekt zijn. De overige punten zijn wagencontroles. Op elke post kan je gratis eten en drinken . Ontbijt krijg je in Aarschot na 42 km. Bagage is beschikbaar in Aarschot en Blauwberg, na 74 km.

 

Hoe inschrijven?

De deelnemers van de negende Gildentocht in 2019 hebben voorrang tot woensdag 31 maart. Vanaf 1 april gaan de wachtlijsten in voege.

Nieuwe deelnemers kunnen zich inschrijven vanaf 3 januari. Je vindt het inschrijvingsformulier in de rubriek "INSCHRIJVEN" vanaf 3 januari, dat je doorstuurt naar de club. Je geeft je voorkeur van groep aan. Je komt op de wachtlijsten te staan van de groepen die je hebt aangekruist. Wanneer je in de effectieve lijst komt, kan je deelnemen. Je krijgt bericht van ons. Na dit bericht voer je de betaling uit.

De wandelaars van 2019 kunnen zich inschrijven vanaf 1 januari. Je schrijft je automatisch in voor de groep waarin je wandelde in de vorige editie. In de uitnodiging die in het najaar van 2019 volgt krijg je de instructies om van groep te kunnen veranderen. 

 

Vervoer van station Diest naar de startzaal

Op donderdagavond voorzien we vervoer van het station van Diest naar de startzaal vanaf 19 uur. Op vrijdag kan je ook terug gebracht worden.

 

12 ieme Gildentocht Jeudi 30 april 2020

 

Depart et arrivée

Gildenzaal, Pastorijstraat, Schaffen-Diest

 

DEBUT PREINSCRIPTIONS 3 janvier 2020  20 h.

Parcours

 Via les remparts de Diest, nous commençons par traverser le centre-ville de Diest. La belle nature autour de la citadelle vous emmène vers le domaine de Kaggevine. A partir de là, cela devient plus vallonné. Vous franchirez un dénivelé total de plus de 2000 mètres d'altitude par les collines du Hageland. Tielt-Wingeinaugure la traversée de plusieurs villages pittoresques du Hageland. Lorsque vous arriverez à la ville d'Aarschot par la tour Orlean, il sera temps de faire la pausedu petit-déjeuner aprèsla distance d’un marathon parcouru en groupe. Un peu plus loin, après 49 km, les marcheurs seront libérés. Vous arriverezdans la partie où le plus dénivelé devra être surmonté. Passé le km 75, vous plongerez vers les forêts de Mérode,  le paysage redevient plus plat. Le parcours redeviens désormais boisé. Les marcheurs des autres distances vous rejoindront après le km 85

Groupes en capitaines

Groupe 1:   6.5 km/u  start: 20.30u. maximum 30 marcheurs - Capitaines: Jozef Sterckx et Hervé Regimont

Groupe 2:   6.2 km/u start: 20.40u. maximum 30 marcheurs - Capitaines: Jef Glassée et Peter Vos

Groupe 3:   6.1 km/u  start: 20.50u. maximum 30 marcheurs - Capitaines: Kris hazenbosch et Filip Bonnyns

Groupe 4:   6 km/u    start: 21.10u. maximum 30 marcheurs - capitaines:  Alex Govaerts et Stefan Mertens

 

Dans quel groupe dois-je m'inscrire ?

Une distinction est faite entre les deux premiers et les deux derniers groupes. Le groupe 1 et le groupe 2 marchent à une vitesse moyenne. Cela signifie que les gens marchent parfois plus vite. Au départ, la vitesse est également augmentée afin d'être reparti à temps pour les groupes suivants lors du premier grand repos. Les groupes 3 et 4 ne marchent pas plus vite que la vitesse indiquée et font tout leur possible pour conduire tous les marcheurs en toute sécurité et bien jusqu'à la partie à libre. Dans le passé, les participants des deux premiers groupes ont parcouru 100 km de parcours complètement en 15 heures, repos compris. Les participants des groupes 3 et 4 parviennent à parcourir 100 km en 21 heures.

Provisions et bagages

Il y a 14 points de contrôle, dont six sont couverts. Les points restants sont les contrôles voiture. Vous pouvez manger et boire gratuitement à n'importe quel poste. Vous obtenez le petit déjeuner à Aarschot après 42 km. Les bagages sont disponibles à Aarschot et Blauwberg, après 74 km.

Comment s'inscrire?

Les participants de la 11ieme édition en 2019 ont priorité jusqu'au mercredi 31 mars. Les listes d'attente entreront en vigueur le 1er avril. Les nouveaux participants peuvent s'inscrire à partir du 3 janvier. Vous trouverez le formulaire d'inscription dans la section "INSCRIPTION" à partir du 3 janvier que vous enverrez au club. Vous indiquez votre préférence pour le groupe. Vous serez sur les listes d'attente des groupes que vous avez sélectionnés. Lorsque vous entrez dans la liste effective, vous pouvez participer. Vous recevrez un message de notre part. Après ce message seulement, vous effectuez le paiement. Les marcheurs de 2019 peuvent s'inscrire à partir du 1er janvier. Vous vous inscrivez automatiquement au groupe dans lequel vous avez marché dans l'édition précédente. Dans l'invitation qui suivra à l'automne 2019, vous recevrez les instructions pour changer éventuellement de groupe.  

Transport de la gare de Diest à la salle de départ

Le jeudi soir, nous assurons le transport de la gare de Diest à la salle de départ à partir de 19 h. Vous pouvez également être ramené vendredi.