11de Gildentocht dinsdag 30 april 2019

 

Start en Aankomst

Gildenzaal, Pastorijstraat, Schaffen-Diest

 

START INSCHRIJVINGEN 6 JANUARI 2019 OM 12u00 'S MIDDAGS

 

Parcours

We starten onze elfde editie door de bossen van Hees. Via het klooster van Zelem trekken we naar Hagelandse heuvels van Halen en Loksbergen en bereiden we ons voor om Haspengouwse velden te verkennen. Voorbij Kortenaken worden de wegen een beetje breder, de hellingen wat minder scherp. De bloesems van de appelbomen vormen het decor. Kerkenpaden trekken onze groepen op een lint door de natuur van Linter. Ter hoogte van Welkwezer hebben we 43 km afgelegd en wordt er in groep ontbeten. Natuurgebieden bieden ons kleine paadjes en vlonderpaden aan. Opnieuw in Linter zijn we halfweg en is de tweede helft van het parcours afgepijld en vrij. Het parcours wisselt zich af door enkele bossen, weilanden  en de landelijke omgeving. Na Waanrode beginnen we opnieuw meer te klimmen en kleurt de ondergrond opnieuw wat roder. De baseliek van Scherpenheuvel herinnert ons aan het feit dat we het Hageland binnen dringen. In Zichem vervoegen we de kortere afstanden. Via Molenstede zoeken we op hoogtes en laagtes de weg terug naar Schaffen.

 

Groepen en baankapiteins

Groep 1:   6.5 km/u  start: 20.30u. maximum 30 deelnemers - Groepskapiteins: Jozef Sterckx en Hervé Regimont

Groep 2:   6.2 km/u start: 20.40u. maximum 30 deelnemers - Groepskapiteins: Peter Vos en Patrick Vandeweyer

Groep 3:   6.1 km/u  start: 20.50u. maximum 30 deelnemers - Groepskapiteins: Kris hazenbosch en Filip Bonnyns

Groep 4:   6 km/u    start: 21.10u. maximum 30 deelnemers - Groepskapiteins:  Alex Govaerts en Stefan Mertens

 

In welke groep schrijf ik me best in?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de twee eerste en twee laatste groepen. Groep 1 en groep 2 wandelt tegen een gemiddelde snelheid. Dat wil zeggen dat er bij momenten sneller wordt gewandeld. Bij aanvang wordt de snelheid ook opgevoerd om op de eerste grote rust tijdig weg te zijn voor de volgende groepen. Groep 3 en 4 wandelen niet sneller dan de aangegeven snelheid en doen er alles aan om alle wandelaars veilig en goed te loodsen tot aan de vrije wandeling. Deelnemers van de eerste twee groepen hebben in het verleden een volledig afgepijld parcours van 100 km in 15uur uit gewandeld, rust in- begrepen. Deelnemers van groep 3 en 4 slagen er in om een 100 km te wandelen in 21uur.

 

Bevoorrading en bagage

Er zijn 14 controleposten, waarvan er zes overdekt zijn. De overige punten zijn wagencontroles. Op elke post kan je gratis eten en drinken . Ontbijt krijg je in Melkwezer na 43 km. Bagage is beschikbaar in Welkwezer en Zichem, na 76 km.

 

Hoe inschrijven?

De deelnemers van de negende Gildentocht in 2018 hebben voorrang tot zaterdag 30 maart. Vanaf 1 april gaan de wachtlijsten in voege.

Nieuwe deelnemers kunnen zich inschrijven vanaf 6 januari. Je vindt het inschrijvingsformulier in de rubriek "INSCHRIJVEN" vanaf 6 januari, dat je doorstuurt naar de club. Je geeft je voorkeur van groep aan. Je komt op de wachtlijsten te staan van de groepen die je hebt aangekruist. Wanneer je in de effectieve lijst komt, kan je deelnemen. Je krijgt bericht van ons. Na dit bericht voer je de betaling uit.

De wandelaars van 2018 kunnen zich inschrijven vanaf 1 januari. Je schrijft je automatisch in voor de groep waarin je wandelde in de vorige editie. In de uitnodiging die in het najaar van 2018 volgt krijg je de instructies om van groep te kunnen veranderen. 

 

Vervoer van station Diest naar de startzaal

Op dinsdagavond voorzien we vervoer van het station van Diest naar de startzaal vanaf 19 uur. Op woensdag kan je ook terug gebracht worden.

 

11ème Gildentocht mardi 30 avril 2019


 
Départ et arrivée
Gildenzaal, Pastorijstraat, Schaffen-Diest
 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 6 JANVIER 2019 À 12H00 MIDI


 
Parcours
Nous commençons notre onzième édition à travers les forêts de Hees. Via le monastère de Zelem, nous nous dirigeons vers les collines de Halen et de Loksbergen dans le Hageland et nous nous préparons à explorer les champs de Hesbaye. Au-delà de Kortenaken, les routes deviennent un peu plus larges et les pentes moins raides. Les fleurs des pommiers forment le décor. Les chemins d'église tirent nos groupes en ruban à travers la nature de Linter. À Melkwezer, nous avons parcouru 43 km et nous prenons le petit-déjeuner en groupe. La nature nous offrent des petits chemins et des  passagen en  plate-forme. De retour à Linter, nous sommes à mi-chemin et la deuxième partie du parcours est libre et flèchée. Le parcours alterne à travers quelques forêts, prairies et environnements ruraux. Après Waanrode, nous recommençons à monter et le sol redevient rouge. La basique de Scherpenheuvel nous rappelle que nous entrons dans le Hageland. À Zichem, nous rejoignons les distances plus courtes. Via Molenstede, nous prenons le chemin du retour à Schaffen avec suite de dépressions et vallonements
 
Groupes et job capitaines
Groupe 1: 6,5 km / h départ: 20h30. maximum 30 participants - Capitaines de groupe: Jozef Sterckx et Hervé Regimont
Groupe 2: 6,2 km / h départ: 20h40. maximum 30 participants - Capitaines de groupe: Peter Vos et Patrick Vandeweyer
Groupe 3: 6,1 km / h départ: 20,50. maximum 30 participants - Capitaines de groupe: Kris hazenbosch et Filip Bonnyns
Groupe 4: départ 6 km / h: 21h10. maximum 30 participants - Capitaines de groupe: Alex Govaerts et Stefan Mertens
 
Dans quel groupe m'incris-je le mieux?
Une distinction est faite entre les deux premiers et les deux derniers groupes. Les groupes 1 et 2 marchent à une vitesse moyenne. Cela signifie qu’elle est parfois que la vitesse est plus rapide. Au début, la vitesse est également augmentée afin d’être à l’heure ceci afin de laisser la place aux autres groupes lors du premier grand repos. Les groupes 3 et 4 ne marchent pas plus vite que la vitesse indiquée et font tout ce qui est en leur pouvoir pour guider tous les randonneurs jusqu'à la marche libre. Les participants des deux premiers groupes ont déjà parcouru un parcours à allure libre complet de 100 km en 15 heures, repos inclus. Les participants des groupes 3 et 4 parviennent à parcourir 100 km en 21 heures.
 
Ravitaillements et bagage
Il y a 14 points de contrôle, dont six sont couverts. Les points restants sont des contrôles de voiture. Vous pouvez manger et boire gratuitement à chaque poste. Vous prendrez votre petit-déjeuner à Melkwezer après 43 km. Les bagages sont disponibles à Melkwezer et à Zichem, après 76 km.
 
Comment s'inscrire?
Les participants de la neuvième Gildentocht 2018 ont priorité jusqu'au samedi 30 mars. Les listes d'attente entreront en vigueur le 1er avril.
Les nouveaux participants peuvent s'inscrire à partir du 6 janvier. Vous pouvez trouver le formulaire d’inscription dans la section "INSCRIPTION" à partir du 6 janvier, que vous ferez parvenir au club. Vous indiquez votre préférence de groupe. Vous serez sur les listes d’attente des groupes que vous avez cochés. Lorsque vous entrez dans la liste effective, vous pouvez participer. Vous recevrez un message de notre part. Après ce message, vous effectuez le paiement.
Les randonneurs de 2018 peuvent s'inscrire à partir du 1er janvier. Vous vous inscrivez automatiquement pour le groupe dans lequel vous êtes entré dans l'édition précédente. Dans l'invitation qui suit à l'automne 2018, vous recevrez les instructions pour changer de groupe.
 
Transport de la gare de Diest à la salle de départ
Mardi soir, nous assurons le transport de la gare de Diest à la salle de départ à partir de 19h. Vous pouvez également être reconduit le mercredi.